PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca : Gabriela Krawczyk
 Zastępca przewodniczącego: Karolina Banek
Sekretarz: Wiktoria Kowal

Opiekunowie:
 mgr Marzena Ogorzelec
mgr Anna Zaniewska

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły
 • przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły
 • propagowanie zasad zapisanych w Statucie szkoły oraz Programie wychowawczo – -profilaktycznym
 • inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole
 • wdrażanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa  w życiu społecznym
 • propagowanie działalności na rzecz potrzebujących
 • integracja społeczności gimnazjalnej, nauczycieli oraz rodziców

Organizacja i dokumentowanie pracy:

 • sporządzenie planu pracy i przedłożenie go do zatwierdzenia  dyrektorowi  szkoły
 • protokołowanie spotkań samorządu
 • współpraca ze stroną internetową szkoły
 • fotograficzna dokumentowanie przedsięwzięć SU
 • prowadzenie tablicy informacyjnej na I piętrze

 Współpraca z dyrekcją i nauczycielami: 

 • raporty przewodniczącego szkoły podczas uroczystości szkolnych
 • konsultowanie wszystkich działań z dyrektorem szkoły
 • pomoc  przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych
 • włączanie się w szkolne projekty i przedsięwzięcia

Działania związane z pracą w Szkolnym Klubie Wolontariatu

 • współpraca z fundacją „Promień Nadziei” – zbiórki żywności w centrach handlowych
 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
 • koordynowanie akcji „Szlachetna paczka”
 • wyjścia z uczniami do przedszkoli w celu promowania czytelnictwa wśród najmłodszych
 • koordynowanie akcji WOŚP
 • zbiórka nakrętek w ramach współpracy z fundacjami zajmującymi się pomocą potrzebującym