Deklaracja dostępności

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.21los.tarnow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter
 • skala szarości
 • podwyższony kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: sekretariat@21los.tarnow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146278545 . Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-19.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: ul. Szujskiego 15, 33 – 100 Tarnów,
Tel.: 146278545,  
Faks: 146278545,  
E-mail: sekretariat@21los.tarnow.pl, sekret21lo@umt.tarnow.pl
Strona internetowa: www.21los.tarnow.pl

 Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego usytuowane jest przy ul. Szujskiego 15. Przed drzwiami do szkoły są schody obok których jest przygotowany podjazd  dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  Szkoła posiada windę na każdej kondygnacji, która umożliwia sprawne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym na terenie budynku. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w sekretariacie szkoły znajdującym się na parterze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  znajduje się zamontowana platforma, umożliwiające wygodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie ma zamontowanych informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie szkoły jest parking  bez wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.