PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący : Jakub Chrzanowski
 Zastępca przewodniczącego: Wiktor Gniadek
Sekretarz: Aleksandra Pabian

Opiekunowie:
mgr Sylwia Drwal
mgr Renata Olszówka

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły
 • przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły
 • propagowanie zasad zapisanych w Statucie szkoły oraz Programie wychowawczo – profilaktycznym
 • inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole
 • wdrażanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa  w życiu społecznym
 • propagowanie działalności na rzecz potrzebujących
 • integracja społeczności licealnej, nauczycieli oraz rodziców

Organizacja i dokumentowanie pracy:

 • sporządzenie planu pracy i przedłożenie go do zatwierdzenia  dyrektorowi  szkoły
 • protokołowanie spotkań samorządu
 • współpraca ze stroną internetową szkoły
 • fotograficzna dokumentowanie przedsięwzięć SU

 Współpraca z dyrekcją i nauczycielami: 

 • raporty przewodniczącego szkoły podczas uroczystości szkolnych
 • konsultowanie wszystkich działań z dyrektorem szkoły
 • pomoc  przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych
 • włączanie się w szkolne projekty i przedsięwzięcia

Działania związane z pracą w Szkolnym Klubie Wolontariatu

 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
 • koordynowanie akcji WOŚP
 • zbiórka nakrętek w ramach współpracy z fundacjami zajmującymi się pomocą potrzebującym