Kategoria: ważne

Narodowy Spis Powszechny

Szanowni Państwo,

za nami już półmetek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który trwa do 30 września.  Do tej pory tylko co trzeci mieszkaniec Tarnowa spełnił spisowy obowiązek, dlatego chciałabym przypomnieć o jego konieczności.

Jak dotąd w kraju spisało się blisko 14 mln osób, czyli jedna trzecia obywateli. W samej Małopolsce z ustawowego obowiązku wywiązał się Czytaj dalej

Prymus Tarnowa 2021

23 czerwca 2021 w sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbyło się uroczyste XIV Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021.
Tytuł Prymusa Tarnowa 2021 dla najlepszego ucznia XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie otrzymała Marlena Najder z klasy 2Bg.
Serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia z uroczystości dostępne na stronie Miejskie zakończenie roku szkolnego – TARNÓW – Polski Biegun Ciepła (tarnow.pl)

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY

W najbliższy wtorek 15 czerwca odbędą się w naszym liceum wybory do samorządu uczniowskiego. Poprzedzi je spotkanie z kandydatami na przewodniczącego szkoły w roku 2021/22., podczas którego zaprezentują oni swoje programy, będzie można również zadawać  im pytania.

Liczymy na wysoką frekwencję i gorąco zachęcamy do głosowania na swojego faworyta. Każdy głos jest bezcenny.

LISTA  KANDYDUJĄCYCH:
1B – Aleksandra Górz
2A – Szymon Sady
2B – Aleksandra Żuchowicz
2Ag – Ewelina Bojdo
2Bg – Kacper Puchalski, Adrian Waśko
2Dg – Wiktoria Kowal

Organizacja bezpiecznych warunków kształcenia w XXI LOS w Tarnowie

Wytyczne dla uczniów uczęszczających na lekcje stacjonarne od dnia 17.05.2021 r.:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
 • Jeżeli objawy chorobowe wystąpią w drodze do szkoły, uczeń kontaktuje się telefonicznie z rodzicem i powraca do domu.
 • Jeżeli objawy infekcji wystąpią w czasie nauki w szkole, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi bądź innemu pracownikowi, który odizolowuje ucznia w oddzielnym pomieszczeniu. Uczeń oczekuje tam na rodzica.
 • Każdy uczeń przed wejściem na teren szkoły ma obowiązek założenia maseczki.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły TYLKO wejściem od strony szatni, gdzie mają mierzoną temperaturę i obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Jeżeli uczeń będzie miał 37,5℃ i więcej, zostanie skierowany do izolatki, gdzie będzie oczekiwał na rodzica.
 • W częściach wspólnych (korytarze, toalety, kawiarenka, klatki schodowe i inne) obowiązuje noszenie maseczek ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS oraz w miarę możliwości utrzymywanie dystansu.
 • Uczniowie wchodzą do sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w maseczkach i obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczkę. Maseczki NIE WOLNO kłaść na ławce, można powiesić ją na uchwycie pod ławką.
 • Przed wyjściem z sali należy obowiązkowo założyć maseczkę.
 • Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien się wymieniać z innymi.
 • Uczniowie rozpoczynający i kończący naukę zajęciami sportowymi mają obowiązek przynoszenia oraz zabierania ze sobą stroju sportowego, obuwia i okryć wierzchnich, (nie będą wpuszczani do szatni w budynku szkolnym).
 • Uczniowie podczas przerw mogą przebywać w salach lekcyjnych, a przemieszczają się po częściach wspólnych tylko w sytuacjach niezbędnych, zgodnie z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
 • Do odwołania uczniowie mogą przebywać poza budynkiem szkoły (jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne) podczas przerw. Nie mogą opuszczać terenu szkoły.
 • Aktualne zasady higieniczno-sanitarne obowiązują ucznia także po opuszczeniu przez niego szkoły. Każdy niepokojący objaw chorobowy uczeń zgłasza swoim rodzicom/prawnym opiekunom.