Author Archives: -

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY

TERMIN: 8 września 2020 r., godz. 14:00
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU:
XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie.

SALE: 58, 61, 63

Uczniowie zobowiązani są do przyjścia do szkoły o godz. 13:30. Wszystkie zbędne rzeczy pozostawiają w sali nr 19 i udają się do wyznaczonych sal.

W związku z sytuacją pandemiczną uczniowie mają obowiązek posiadania rękawic jednorazowych oraz zasłaniania ust i nosa maseczką. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym od strony boiska.

Procedura organizacji bezpiecznych warunków kształcenia i pracy w XXI LOS w Tarnowie w związku z pandemią choroby COVID 19.

1.      Podstawa prawna procedury:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Cel procedury: zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w realizowaniu zadań w sposób odpowiadający wymogom sanitarno- epidemiologicznym w związku z pandemią choroby COVID 19

Procedura obowiązuje każdego pracownika i ucznia szkoły oraz jego rodzica/ opiekuna prawnego od dnia 1 września 2020 roku

2.      Postanowienia ogólne:

 • Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły oraz w sali gimnastycznej obowiązuje nakaz PRAWIDŁOWEGO noszenia maseczek w częściach wspólnych.
 • Dyrektor szkoły zapewnia uczniom i pracownikom środki dezynfekcyjne i instrukcje dotyczące obowiązujących zasad sanitarno – higienicznych.
 • Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za ograniczenie przebywania w budynku osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 • Osoby z zewnątrz, rodzice uczniów kontaktują się z dyrekcją oraz nauczycielami szkoły telefonicznie lub mailowo. Jeżeli zachodzi konieczność spotkania, dyrekcja lub  nauczyciel ustala jego termin. O planowanym spotkaniu należy poinformować sekretariat szkoły.
 • Sekretariat szkoły jest dostępny dla uczniów na długich przerwach oraz od godz.14tej do 15tej.
 • W sekretariacie może przebywać jedna osoba, kolejne czekają na zewnątrz zachowując dystans.
 • Dyrektor zapewnia pomieszczenie służące do izolacji osoby z objawami zakażenia wyposażone w zestaw ochrony indywidualnej oraz bezdotykowy termometr.
 • Dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzorowanie prac porządkowych, sanitarno- higienicznych pracowników obsługi.
 • Wychowawcy klas zapewniają szybkie sposoby komunikacji z opiekunami prawnymi uczniów.
 • W realizacji wytycznych dyrektor współpracuje z organem nadzorującym szkołę oraz ze stacją sanitarno- epidemiologiczną
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 • Szkoła może związku z sytuacją epidemiologiczną zawiesić zajęcia stacjonarne i przejść na nauczanie zdalne lub nauczanie hybrydowe.
 • Na zajęciach odbywających się poza terenem szkoły należy dostosować się do regulaminów obowiązujących w danym obiekcie.
 • W autokarze wiozącym uczniów na pływalnię obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

3.      Wytyczne dla uczniów

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
 • Jeżeli objawy chorobowe wystąpią w drodze do szkoły, uczeń kontaktuje się telefonicznie z rodzicem i powraca do domu.
 • Jeżeli objawy infekcji wystąpią w czasie nauki w szkole, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi bądź innemu pracownikowi, który odizolowuje ucznia w oddzielnym pomieszczeniu. Uczeń oczekuje tam na rodzica.
 • Każdy uczeń przed wejściem na teren szkoły ma obowiązek założenia maseczki.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły TYLKO wejściem od strony szatni, gdzie mają mierzoną temperaturę i obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Jeżeli uczeń będzie miał 37,5℃ i więcej, zostanie skierowany do izolatki, gdzie będzie oczekiwał na rodzica.
 • W częściach wspólnych (korytarze, toalety, kawiarenka, klatki schodowe i inne) obowiązuje noszenie maseczek ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS oraz w miarę możliwości utrzymywanie dystansu.
 • Uczniowie wchodzą do sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w maseczkach i obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczkę. Maseczki NIE WOLNO kłaść na ławce, można powiesić ją na uchwycie pod ławką.
 • Przed wyjściem z sali należy obowiązkowo założyć maseczkę.
 • Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien się wymieniać z innymi.
 • Uczniowie rozpoczynający i kończący naukę zajęciami sportowymi mają obowiązek przynoszenia oraz zabierania ze sobą stroju sportowego, obuwia i okryć wierzchnich, (nie będą wpuszczani do szatni w budynku szkolnym).
 • Uczniowie podczas przerw mogą przebywać w salach lekcyjnych, a przemieszczają się po częściach wspólnych tylko w sytuacjach niezbędnych, zgodnie z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
 • Do odwołania uczniowie mogą przebywać poza budynkiem szkoły (jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne) podczas przerw. Nie mogą opuszczać terenu szkoły.
 • Aktualne zasady higieniczno- sanitarne obowiązują ucznia także po opuszczeniu przez niego szkoły. Każdy niepokojący objaw chorobowy uczeń zgłasza swoim rodzicom/ prawnym opiekunom.

4.      Wytyczne dla rodziców/ prawnych opiekunów ucznia

 • Rodzic nie zezwala na pójście do szkoły dziecku, które ma objawy chorobowe sugerujące COVID 19 oraz jeśli przebywa z domownikami na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. O zaistniałej sytuacji rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę.
 • W przypadku otrzymania dodatniego wyniku badania dziecka wskazującego na zachorowanie na COVID19, rodzic niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły.
 • Jeżeli uczeń mieszka w bursie lub na kwaterze prywatnej z osobami objętymi kwarantanną związku z COVID 19, rodzic zawiadamia o tym niezwłocznie dyrekcję szkoły.
 • Rodzic obserwuje stan zdrowia swojego dziecka. Zaleca się codzienne, poranne mierzenie temperatury ciała.
 • Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonu z numeru szkoły i od wychowawcy lub o pilne oddzwonienie.
 • Opiekun zapewnia dziecku  środki ochrony indywidualnej (maseczka).
 • W przypadku wystąpienia u ucznia w szkole objawów wskazujących na COVID 19, rodzic , po otrzymaniu informacji, odbiera dziecko możliwie najszybciej.
 • Jeżeli objawy chorobowe wystąpią u dziecka po zakończeniu przez niego lekcji, rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy klasy w tym samym dniu.
 • Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi organizowania kształcenia w XXI LOS w Tarnowie, które będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

5.      Wytyczne dla pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole może uczęszczać tylko pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien o tym niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
 • Pracownik wchodzi do budynku w masce, dezynfekuje ręce i ma mierzoną temperaturę. Jeżeli pracownik będzie miał 37,5℃ i więcej, udaje się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrekcję szkoły.
 • Wszystkich pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe.
 • Każdy pracownik stosuje się do wytycznych GIS wynikających ze specyfiki swojego stanowiska pracy.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie wykonywania pracy w szkole, pracownik odizolowuje się w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ.
 1. Obowiązujące ciągi komunikacyjne
 • Rozpoczynając i kończąc zajęcia, uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku szkoły wejściem przy szatni.
 • Na zajęcia sportowe uczniowie wychodzą pod kierunkiem nauczyciela wejściem od strony szatni, a wracają z nauczycielem wejściem głównym.
 • Do odwołania na długich przerwach (15-minutowych) uczniowie mogą opuścić budynek szkolny  wejściem bocznym. Po przerwie wracają głównym wejściem, zachowując dystans.
 • Uczniowie przemieszczają się na wyższe kondygnacje główną klatką schodową, a schodzą klatką boczną.

      7. Zasady korzystania z biblioteki w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w okresie epidemii SARS-Cov-2

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły oraz nauczyciele.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wszyscy korzystający mają mieć osłonięte usta i nos maseczką. Niezwłocznie po wejściu muszą zdezynfekować ręce.
 • W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby (jedna wypożyczająca, druga oczekująca) zachowujące bezpieczny odstęp.
 • Przy zwrocie książek uczeń zobowiązany jest do odłożenia książki na wyznaczone miejsce.
 • Wszystkie zwracane zbiory trafiają na 2 doby do kwarantanny.
 • Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z:
  – czytelni,
   – stanowisk komputerowych.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

     8. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym   w okresie epidemii SARS-Cov-2

 • W czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń. Uczeń ma mieć osłonięte usta i nos maseczką. Przed wejściem do gabinetu będzie miał mierzoną temperaturę. Niezwłocznie po wejściu musi zdezynfekować ręce.
 • Po udzieleniu świadczenia gabinet będzie dezynfekowany i wietrzony.
  W związku z tym może wydłużyć się czas oczekiwania na wizytę. Osoby oczekujące na wejście do gabinetu (na korytarzu) powinny zachować dystans społeczny 1,5 do 2 m. i mieć osłonięte usta i nos.
 • Jeżeli uczeń poczuje się źle w czasie lekcji, zgłasza ten fakt nauczycielowi i ma być przyprowadzony do gabinetu przez pracownika szkoły.
 • W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 osoba taka będzie podlegała izolacji. Uda się do pokoju izolacyjnego, gdzie będzie oczekiwać na przybycie rodzica lub opiekuna prawnego. Nie wolno takiej osobie opuszczać budynku podczas przerw międzylekcyjnych.
 • Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie i pracownicy. W razie dolegliwości takich jak: katar, kaszel, ból gardła, bóle stawowo – mięśniowe, podwyższona temperatura ciała, wymioty, biegunka itp., zostajemy w domu i kontaktujemy się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 r. (wtorek)
Harmonogram inauguracji:
8:00 – Msza Święta za wszystkich Uczniów, Dyrekcję, Nauczycieli i Pracowników szkoły w kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, która będzie transmitowana na stronie internetowej Parafii – http://mb.dsptarnow.pl/ w zakładce Transmisja Mszy,
9:00 –  rozpoczęcie roku szkolnego z wychowawcami w przydzielonych klasach lekcyjnych.

 ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ  WSZYSCY UCZNIOWIE:
wchodzą do budynku szkoły różnymi wejściami (zgodnie z harmonogramem podanym poniżej ),
zakładają obowiązkowo maseczkę zasłaniającą usta i nos przed wejściem do budynku szkoły (można ją ściągnąć w czasie spotkań z wychowawcami w salach),
• obowiązkowo dezynfekują  ręce po wejściu do szkoły.

klasy: 1 B, 2 Bp, 2 Cg (parter) – wchodzą do szkoły głównym wejściem.

klasy: 1 A, 2Ag,  3A  (I piętro) – wchodzą do szkoły bocznym  wejściem od strony boiska.

klasy: 2Ap, 2 Bg, 2 Dg, 3b (II piętro) – wchodzą do szkoły  dolnym  bocznym  wejściem od strony boiska.

PRZYDZIAŁ DO SAL LEKCYJNYCH:
1a – sala 46,
1b – sala 35,

2 ag – sala 50,                                                 
2 bg– sala 64,                                
2 cg– sala 34,         
2 dg– sala 61,

2 a – sala 62,
2 b – sala 24,       

3 a – sala 47,
3 b – sala 58.               

SPOTKAMY SIĘ 1 WRZEŚNIA!