Kategoria: dla licealisty

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

W nowym roku szkolnym wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne należy składać w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ul. Brodzińskiego 14 (Biuro Obsługi Klientów – parter) w nieprzekraczalnym okresie od 1 do 15 września 2022 r.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekraczać 600 zł na osobę w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dyrektor Centrum może również przyznać z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, który należy pobrać i wydrukować.

Więcej informacji: Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, ul.Brodzińskiego 14, telefon: 14 688 20 20.

Warsztaty profilaktyczne

Dnia  8 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez przedstawiciela Straży Miejskiej w Tarnowie Starszego Inspektora Pawła Dziurę o tematyce „Odpowiedzialność karna nieletnich – alkohol, używki, dopalacze”. W warsztatach uczestniczyły wszystkie klasy.

Indeks Start2Star

Ruszyła rekrutacja do 15. edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.
Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).
Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star/.